Για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α), ως εξωτερικές δαπάνες θεωρούνται τα ποσά τα οποία μία μονάδα, ένας οργανισμός ή ένας τομέας της οικονομίας έχει πληρώσει ή έχει δεσμευτεί να πληρώσει σε μία άλλη μονάδα, οργανισμό ή τομέα για να υλοποιήσει  δραστηριότητες Ε&Α σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την αγορά αποτελεσμάτων δραστηριοτήτων  Ε&Α άλλων μονάδων και οι επιδοτήσεις προς τρίτους για την υλοποίηση δραστηριοτήτων Ε&Α.

Πηγή

Science and Technology glossary, European Commission, Eurostat
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), "Frascati Manual 2002: The measurement of scientific and technological activities - Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development", OECD, Paris, 2002