Ο όρος Δημόσιες συμβάσεις: Πρόσκληση υποβολής προσφορών - Public procurement: Call for tender αφορά τα δεδομένα που σχετίζονται με το στάδιο έναρξης (υποβολή μιας προσφοράς) των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων, π.χ. προκηρύξεις διαγωνισμού, προδιαγραφές, στοιχεία γραμμής, τιμές, ερωτήματα.