Ο όρος Δημόσιες συμβάσεις: Σχεδιασμός - Public procurement: Planning αφορά τα δεδομένα που σχετίζονται με το στάδιο σχεδιασμού των δημόσιων συμβάσεων, π.χ. για προϋπολογισμούς, για σχέδια έργων, για σχέδια προμηθειών, για μελέτες αγοράς, πληροφορίες χάριν του δημοσίου συμφέροντος.