Η Ονοματολογία για την Ανάλυση και τη Σύγκριση των Προϋπολογισμών και των Επιστημονικών Προγραμμάτων – (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets – NABS) περιλαμβάνει 14 τομείς και έχει υιοθετηθεί από την Eurostat και τον ΟΟΣΑ για την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης ανάλογα με τον κοινωνικοοικονομικό στόχο που εξυπηρετούν. Σύμφωνα με την ονοματολογία NABS o τομέας της εξερεύνησης και εκμετάλλευσης του διαστήματος περιλαμβάνει δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με τις μη στρατιωτικές διαστημικές δραστηριότητες.Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:

  • Την επιστημονική εξερεύνηση του διαστήματος.
  • Τα προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας.
  • Τα συστήματα εκτόξευσης.
  • Τα διαστημικά εργαστήρια και τα διαστημικά ταξίδια.

ΔΕΝ περιλαμβάνονται στον τομέα αυτό αντίστοιχες δραστηριότητες Ε&Α με στρατιωτικούς στόχους (περιλαμβάνονται στον τομέα της άμυνας). Θα πρέπει να σημειωθεί πως η μη στρατιωτική διαστημική Ε&Α συνήθως δεν έχει στενούς, εξειδικευμένους στόχους και στενά εξυπηρετεί έναν ευρύτερο σκοπό όπως την αύξηση των γενικών γνώσεων (π.χ. αστρονομία) ή σχετίζεται με συγκεκριμένες εφαρμογές (π.χ. τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους).