Τα Κλιματολογικά δεδομένα αναφοράς (Climatological reference data) είναι οι μέσοι όροι κλιματολογικών δεδομένων που υπολογίζονται για τις ακόλουθες συνεχόμενες περιόδους 30 ετών: 1 Ιανουαρίου 1981 έως 31 Δεκεμβρίου 2010, 1 Ιανουαρίου 1991 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, κ.λπ.