Η Ονοματολογία για την Ανάλυση και τη Σύγκριση των Προϋπολογισμών και των Επιστημονικών Προγραμμάτων – (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets – NABS) περιλαμβάνει 14 τομείς και έχει υιοθετηθεί από την Eurostat και τον ΟΟΣΑ για την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης ανάλογα με τον κοινωνικοοικονομικό στόχο που εξυπηρετούν. Σύμφωνα με την ονοματολογία NABS o τομέας της Ενέργειας περιλαμβάνει δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:

 • Την παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και ορθολογική χρήση όλων των μορφών ενέργειας.
 • Τις διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικότητας στην παραγωγή και τη διανομή ενέργειας.
 • Τη μελέτη της εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:

 • Την ενεργειακή απόδοση.
 • Τη δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα.
 • Τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Την πυρηνική σχάση και σύντηξη.
 • Τις κυψέλες καυσίμου υδρογόνου και άλλες.
 • Άλλες τεχνολογίες παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας.

ΔΕΝ περιλαμβάνονται στον τομέα αυτό δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:

 • Την αναζήτηση κοιτασμάτων (περιλαμβάνονται στον τομέα της διερεύνησης και εκμετάλευσης του γήινου περιβάλλοντος).
 • Οχήματα και μηχανική προώθηση (περιλαμβάνονται στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής και τεχνολογίας).