Μετεωρολογικές παρατηρήσεις (Meteorological observations) σε πραγματικό χρόνο.

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021