Η Ονοματολογία για την Ανάλυση και τη Σύγκριση των Προϋπολογισμών και των Επιστημονικών Προγραμμάτων – (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets – NABS) περιλαμβάνει 14 τομείς και έχει υιοθετηθεί από την Eurostat και τον ΟΟΣΑ για την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης ανάλογα με τον κοινωνικοοικονομικό στόχο που εξυπηρετούν. Σύμφωνα με την ονοματολογία NABS o τομέας της Εκπαίδευσης περιλαμβάνει δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:

  • Τη γενική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης, της παιδαγωγικής και της διδακτικής,
  • Την ειδική εκπαίδευση (η οποία αφορά είτε διανοητικά προικισμένα άτομα είτε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες).

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:

  • Την προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Τη μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Τις επικουρικές προς την εκπαίδευση υπηρεσίες.