Η Ονοματολογία για την Ανάλυση και τη Σύγκριση των Προϋπολογισμών και των Επιστημονικών Προγραμμάτων – (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets – NABS) περιλαμβάνει 14 τομείς και έχει υιοθετηθεί από την Eurostat και τον ΟΟΣΑ για την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης ανάλογα με τον κοινωνικοοικονομικό στόχο που εξυπηρετούν. Σύμφωνα με την ονοματολογία NABS o τομέας της Άμυνας περιλαμβάνει δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:   

  • Στρατιωτικούς σκοπούς.
  • Τη βασική, πυρηνική και διαστημική Ε&Α που χρηματοδοτείται από τα υπουργεία εθνικής άμυνας ή αντίστοιχα υπουργεία.

Ο συγκεκριμένος τομέας δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες Ε&Α, χρηματοδοτούμενες από τα υπουργεία εθνικής άμυνας ή αντίστοιχα υπουργεία, στη μετεωρολογία (περιλαμβάνονται στον τομέα διερεύνησης και εκμετάλλευσης του γήινου περιβάλλοντος), στις τηλεπικοινωνίες (περιλαμβάνονται στον τομέα των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και άλλων υποδομων) και στην υγεία (περιλαμβάνονται στον τομέα της υγείας).