Ο όρος Αλιεία (Fishing) αναφέρεται σε δεδομένα που σχετίζονται με την παρακολούθηση της κατάστασης και των επιπτώσεων της αλιείας, π.χ. δεδομένα σχετικά με τα αλιευτικά σκάφη και τις δραστηριότητές τους.