Η Γεωλογία (γεωχωρικά δεδομένα) - Geology (geospatial) χαρακτηρίζεται με βάση τη σύνθεση και τη δομή. Περιλαμβάνει βράχο, υδροφορείς και γεωμορφολογία.