Ο όρος Χρήση γης (γεωχωρικά δεδομένα) - Land use (geospatial) αναφέρεται σε περιοχή που χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την τρέχουσα και μελλοντική προγραμματισμένη λειτουργική της διάσταση ή με βάση τον κοινωνικοοικονομικό σκοπό της (π.χ. κατοικημένη, βιομηχανική, εμπορική, γεωργική, δασική, ψυχαγωγική).