Σε αυτήν την έρευνα, οι όροι Χρήσης και επαναχρησιμοποίησης (για δεδομένα) - Use and re-use (of data) υιοθετούνται εναλλακτικά. Η χρήση δεδομένων αντιστοιχεί σε μια διαδικασία μέσω της οποίας τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και μετατρέπονται σε διαφορετική συγκεκριμένη εκροή. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων, πιο ολοκληρωμένων αποθετηρίων δεδομένων, οπτικοποίηση δεδομένων, εφαρμογές, επιστημονική έρευνα, συστήματα AI, κ.ά..

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021