Η Ονοματολογία για την Ανάλυση και τη Σύγκριση των Προϋπολογισμών και των Επιστημονικών Προγραμμάτων – (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets – NABS) περιλαμβάνει 14 τομείς και έχει υιοθετηθεί από την Eurostat και τον ΟΟΣΑ για την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης ανάλογα με τον κοινωνικοοικονομικό στόχο που εξυπηρετούν. Σύμφωνα με την ονοματολογία NABS o τομέας Διεύρυνσης και εκμετάλευσης του γήινου περιβάλλοντος περιλαμβάνει δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:

 • Την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση του φλοιού και του μανδύα της γης, των θαλασσών, των ωκεανών και της ατμόσφαιρας,
 • Την κλιματική και μετεωρολογική έρευνα, την εξερεύνηση των πόλων της γης (η οποία εντάσσεται σε διάφορες κατηγορίες του τομέα, ανάλογα με την περίπτωση) και την υδρολογία.

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:

 • Την αναζήτηση ορυκτών, πετρελαίου και φυσικού αερίου,
 • Την εξερεύνηση και εκμετάλευση του θαλάσσιου βυθού,
 • Το φλοιό και το μανδύα της γης, εξαιρουμένου του θαλάσσιου βυθού,
 • την υδρολογία,
 • τη θάλασσα και τους ωκεανούς,
 • Την ατμόσφαιρα.

ΔΕΝ περιλαμβάνονται στον τομέα αυτό δραστηριότητες που σχετίζονται με:

 • Τη ρύπανση (περιλαμβάνονται στον τομέα περιβάλλοντος),
 • Τη βελτίωση του εδάφους (περιλαμβάνονται στον τομέα των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και άλλων υποδομών),
 • Τη χρήση της γης και την αλιεία (περιλαμβάνονται στον τομέα της γεωργίας).