Υποεθνική κυβέρνηση  (Subnational government) είναι το άθροισμα των κρατικών κυβερνήσεων και των τοπικών/ περιφερειακών κυβερνήσεων.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021