Οι Απαιτήσεις (Requirements) αφορούν μια κατάσταση ή ικανότητα που πρέπει να πληρείται ή να κατέχεται ή να ικανοποιείται, η οποία περιγράφεται και παρέχεται σε ένα επίσημο έγγραφο της κυβέρνησης, όπως νόμος, οδηγία, κατευθυντήρια γραμμή ή στρατηγική.

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021