Τα ερευνητικά δεδομένα περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία, αποτελέσματα πειραμάτων, μετρήσεις, παρατηρήσεις που προκύπτουν από επιτόπια εργασία, αποτελέσματα έρευνας, καταγραφές συνεντεύξεων και εικόνες. Περιλαμβάνει επίσης μεταδεδομένα, προδιαγραφές και άλλα ψηφιακά αντικείμενα. Τα ερευνητικά δεδομένα διαφέρουν από επιστημονικά άρθρα που αναφέρουν και σχολιάζουν ευρήματα τα οποία προκύπτουν από την έρευνα. Τα Ερευνητικά δεδομένα από δημόσια χρηματοδότηση (Research data from public funding) αναφέρονται σε δεδομένα που προκύπτουν από έρευνα η οποία χρηματοδοτήθηκε από δημόσια πηγή και διεξήχθη από ερευνητικούς οργανισμούς ή/ και ιδρύματα. Οι ερευνητικοί οργανισμοί και τα ιδρύματα χρηματοδότησης της έρευνας θα μπορούσαν να οργανωθούν ως φορείς του δημόσιου τομέα ή ως δημόσιες επιχειρήσεις.