Διακρατικά συντονισμένη έρευνα είναι οι δραστηριότητες Ε&Α που υλοποιούνται μέσω τριών κατηγοριών ερευνητικών οργανισμών και προγραμμάτων:

  • Δημόσιοι διακρατικοί ερευνητικοί οργανισμοί που εδρεύουν στην Ευρώπη, όπως, για παράδειγμα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών (CERN), το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (European Molecular Biology Laboratory – EMBL), το Ευρωπαϊκό Αστεροσκοπείο Νοτίου Ημισφαιρίου (European Southern Observatory – ESO), το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ακτινοβολίας Συγχρότρου (European Synchrotron Radiation Facility – ESRF), το Ινστιτούτο Laue-Langevin (ILL) και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission’s Joint Research Centre – JRC).
  • Πανευρωπαϊκά δημόσια διακρατικά  προγράμματα Ε&Α, όπως, για παράδειγμα, EUREKA, COST, ESA, ERA-NET, ERA-NET+, EFDA, EUROCORES, πρωτοβουλίες του άρθρου 185 της Συνθήκης της Λισαβόνας και κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες.
  • Διμερή ή πολυμερή δημόσια προγράμματα Ε&Α που αναλαμβάνονται  από κοινού από τις κυβερνήσεις δύο τουλάχιστον κρατών μελών  της ΕΕ ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών ή υποψηφίων προς ένταξη χωρών (αν και άλλες χώρες μπορούν επίσης να συμμετάσχουν).