Έρευνα (Research) είναι η συστηματική διερεύνηση και μελέτη υλικών, πηγών, εγγράφων και πληροφοριών από ομότιμους κριτές προκειμένου να διαπιστωθούν γεγονότα και να καταλήξουν σε νέες συστάσεις και συμπεράσματα.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021