Οι Οργανισμοί του δημόσιου τομέα (Public sector organisations) είναι τα υπουργεία, τμήματα, οργανισμοί και άλλες διοικήσεις που εκτελούν ή παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες σε κεντρικό ή ομοσπονδιακό επίπεδο διακυβέρνησης.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021