Πρόγραμμα (Programme) είναι ένα σύνολο σχεδίων, υπηρεσιών ή έργων που οργανώνονται για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και στόχων.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021