«Νόμοι για την προστασία της ιδιωτικής ζωής» είναι εθνικοί νόμοι ή κανονισμοί, η επιβολή των οποίων έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με αυτές τις Οδηγίες [OECD Privacy Guidelines, 2013]. Βλ. επίσης Προσωπικά Δεδομένα.