Η Αξιολόγηση της απόδοσης (Performance assessment) είναι η εκτίμηση, βάσει ενός συνόλου προκαθορισμένων κριτηρίων, των οικονομικών στοιχείων, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας με την οποία ο οργανισμός εκτελεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή ένα εύρος δραστηριοτήτων. Οι οργανισμοί μπορούν να θέτουν τακτικούς στόχους σε συγκεκριμένες πτυχές της απόδοσής τους – οικονομικά στοιχεία, ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.ά. – έναντι των οποίων παρακολουθείται και αξιολογείται η απόδοσή τους.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021