Η Συνεργασία (Partnership) αφορά μια επίσημη ρύθμιση όπου τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για την προώθηση των αμοιβαίων συμφερόντων.

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021