Η Ανοικτή άδεια (open license) είναι μια άδεια χρήσης που περιέχει κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν σε άτομα και οργανισμούς να χρησιμοποιούν, να επαναχρησιμοποιούν, να τροποποιούν και να διανέμουν δεδομένα για εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, με μοναδικές απαιτήσεις που να σχετίζονται με τη διατήρηση της ακεραιότητας, της προέλευσης, της απόδοσης και της ανοικτότητας.

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021