Το Αυτόματο άνοιγμα (Open by default) είναι η αρχή βάσει της οποίας τα κυβερνητικά δεδομένα πρέπει να καθίστανται προσβάσιμα στο κοινό αυτόματα, εκτός εάν υπάρχουν νόμιμες αιτιολογήσεις που εξηγούν την ανάγκη περιορισμού τους.

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021