Η Παρακολούθηση πολιτικής (monitoring) αναφέρεται σε μια συνεχή λειτουργία που χρησιμοποιεί συστηματική συλλογή δεδομένων με βάση συγκεκριμένους δείκτες. Aυτές οι πληροφορίες δύνανται να ενημερώνουν, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους ενδιαφερόμενους φορείς, σχετικά με την πρόοδο και τα επιτεύγματα μιας τρέχουσας πρωτοβουλίας δημόσιας πολιτικής ή/ και τη χρήση των διατιθέμενων πόρων. Συμβάλλει στον σχεδιασμό και τη λειτουργική λήψη αποφάσεων, καθώς παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για τη μέτρηση της απόδοσης και μπορεί να βοηθάει στην εγγραφή συγκεκριμένων ερωτημάτων προκειμένου να εντοπίζονται, συστηματικά, οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή ή σημεία συμφόρησης. Μπορεί, επίσης, να ενισχύει τη «λογοδοσία» που σχετίζεται με τη χρήση πόρων, την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εσωτερικής διαχείρισης ή τα αποτελέσματα μιας δεδομένης πρωτοβουλίας πολιτικής.

Πηγή

OECD Survey on Open Government (Glossary), 2020