Ένα Σχήμα μεταδεδομένων (metadata schema) αποτελείται από καθορισμένα πεδία για συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών τα οποία στοχεύουν στην καθιέρωση κοινής κατανόησης της σημασιολογίας των δεδομένων προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή ερμηνεία τους και να προωθηθεί η σωστή χρήσή τους τόσο από τους κατόχους όσο και από τους χρήστες τους. Τα στοιχεία των μεταδεδομένων είναι μεμονωμένα και απαρτίζουν ένα σχήμα. Κάθε στοιχείο περιέχει μια συγκεκριμένη κατηγορία πληροφοριών ανάλογα με τον ορισμό του. Τα στοιχεία μπορούν να ποικίλουν κι έτσι, δεν είναι ίδια όλα τα σχήματα – διαφέρουν με βάση τις ανάγκες των διαφορετικών κοινοτήτων. Παραδείγματα γνωστών προτύπων μεταδεδομένων είναι το Dublin Core (Δικτυακοί πόροι) και το ISO 19115 (Γεωγραφικές πληροφορίες).
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021