Μια Μεσοπρόθεσμη στρατηγική (Medium-term strategy) καθορίζει μια στρατηγική κατεύθυνση και τις δράσεις προτεραιότητας που πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να επιτευχθούν οι γενικές οδηγίες και αρχές μιας πολιτικής. Οι στρατηγικές ορίζουν συνήθως τις κύριες δράσεις, τους κύριους παράγοντες, τα κύρια ορόσημα, τα κύρια παραδοτέα και τα συστήματα παρακολούθησης (δείκτες) που πρέπει να εφαρμοστούν για την εκπλήρωση της πολιτικής.

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021