Ο Μηχανισμός (Mechanism) αναφέρεται σε μια πάγια πρακτική ή διαδικασία εντός της κυβέρνησης για την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων. Δεν πρέπει να είναι απαίτηση που ορίζεται σε επίσημα έγγραφα (νόμοι, οδηγίες, κανονισμοί), αλλά η συχνότητα και η χρήση του μηχανισμού πρέπει να αποδεικνύεται με κάποιον τρόπο (κυβερνητικές εκθέσεις, επίσημη τεκμηρίωση, πληροφορίες πύλης, σύνοψη συνεδριάσεων, άλλα).
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021