Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας, όσον αφορά τις Διοικητικές θέσεις (Managerial positions), το D1 θα δηλώνει το υψηλότερο διοικητικό επίπεδο κάτω από τον υπουργό/υφυπουργό (που ορίζονται από τον πρόεδρο/ πρωθυπουργό) και διορίζεται από τον υπουργό (μερικές φορές ορίζεται από τον πρόεδρο/ πρωθυπουργό).

  • Οι managers D1 (μέρος του ISCO-08 11121) είναι οι κορυφαίοι δημόσιοι υπάλληλοι ακριβώς κάτω από τον Υπουργό. Μπορούν να είναι μέλη της ανώτερης δημόσιας υπηρεσίας ή/ και να διορίζονται από την κυβέρνηση ή τον αρχηγό της κυβέρνησης.
  • Οι managers D2 (μέρος των ISCO-08 11 και 112) είναι ακριβώς κάτω από τους managers D1. Διαμορφώνουν και επανεξετάζουν τις πολιτικές και σχεδιάζουν, κατευθύνουν, συντονίζουν και αξιολογούν τις συνολικές δραστηριότητες του υπουργείου ή της ειδικής διεύθυνσης/ μονάδας με την υποστήριξη άλλων managers. Μπορούν να είναι μέλη της ανώτερης δημόσιας διοίκησης.
  • Οι managers D3 (μέρος του ISCO-08 12) είναι ακριβώς κάτω από τους managers D2. Σχεδιάζουν, κατευθύνουν και συντονίζουν τη γενική λειτουργία μιας συγκεκριμένης διεύθυνσης/ διοικητικής μονάδας στο υπουργείο με την υποστήριξη άλλων managers συνήθως εντός των κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζονται από ένα διοικητικό συμβούλιο ή ένα διοικητικό όργανο.
  • Οι managers D4 (μέρος του ISCO-08 121) βρίσκονται ακριβώς κάτω από το D3. Διαμορφώνουν και διαχειρίζονται συμβουλές πολιτικής και στρατηγικό και οικονομικό σχεδιασμό. Καθιερώνουν και κατευθύνουν επιχειρησιακές και διοικητικές διαδικασίες καθώς και παρέχουν συμβουλές σε ανώτερους managers.
Πηγή

OECD Survey on Open Government (Glossary), 2020