Ο όρος Αναγνώσιμο από μηχανή (Machine readable) αφορά στοιχεία υπό μορφή δεδομένων τα οποία μπορούν να διαβαστούν και να επεξεργαστούν αυτόματα από έναν υπολογιστή, όπως CSV, JSON, XML.

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021