Ένας γενικός κατάλογος Νόμιμων αιτιολογήσεων (Legitimate justifications), σε ένα ή περισσότερα επίσημα έγγραφα, που ορίζουν τους όρους για το πότε τα κυβερνητικά δεδομένα δεν πρέπει να διατίθενται, δηλαδή να αποτελούν ανοικτά δεδομένα.

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021