Το Νομοθετικό σώμα (Legislature) αναφέρεται στην ομάδα (συνήθως) εκλεγμένων πολιτικών σε μια χώρα  που έχει την εξουσία να δημιουργεί και να αλλάζει νόμους, π.χ. εθνικά κοινοβούλια.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021