Οι Δαπάνες κεφαλαίου για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) είναι ετήσιες ακαθάριστες δαπάνες για πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες Ε&Α. Οι δαπάνες κεφαλαίου πρέπει να κατατάσσονται εξολοκλήρου στην περίοδο στην οποία έγιναν και να μην καταχωρούνται ως στοιχείο απόσβεσης.
Αποτελούνται από τις δαπάνες για:

  • γη και κτίρια,
  • όργανα και εξοπλισμό, λογισμικό.

Αν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται και σε δραστηριότητες εκτός Ε&Α τότε οι δαπάνες κεφαλαίου για Ε&Α περιλαμβάνουν μόνο το μέρος των σχετικών συνολικών δαπανών που αναλογεί στη χρήση τους για Ε&Α.

Πηγή

Science and technology glossary, European Commission, Eurostat
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), "Frascati Manual 2002: The measurement of scientific and technological activities - Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development", OECD, Paris, 2002