Πληροφορίες (συνεδρία) - Information (session) είναι ένα αρχικό επίπεδο συμμετοχής το οποίο χαρακτηρίζεται από μονόδρομη σχέση κατά την οποία η κυβέρνηση παράγει και παρέχει πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους. Καλύπτει τόσο την κατά παραγγελία παροχή πληροφοριών όσο και τα «προληπτικά» μέτρα από την κυβέρνηση για τη διάδοση πληροφοριών.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government (Glossary), 2020