Παραδείγματα Δεικτών (Indicators) περιλαμβάνουν την ποσότητα και το ποσοστό των συνόλων των δεδομένων που διατίθενται ως ανοιχτά δεδομένα, την ποιότητα των μεταδεδομένων, τις μορφές, τις άδειες και την επικαιρότητα. Αυτοί οι δείκτες μπορεί να είναι ανοικτά διαθέσιμοι ή να ενσωματώνονται ως KPIs του δημόσιου τομέα. 
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021