Η παροχή δεδομένων Δωρεάν (Free of charge), όχι περισσότερο από το οριακό κόστος της διάδοσης.

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021