Ομάδα εστίασης (Focus group) είναι μια επιλεγμένη ομάδα ατόμων που συγκεντρώθηκαν (εικονικά ή φυσικά) για να συμμετάσχουν σε μια καθοδηγούμενη συζήτηση σχετικά με μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή ένα θέμα ή για να παρέχουν συνεχή ανατροφοδότηση αναφορικά με αυτά. Οι συζητήσεις της ομάδας εστίασης έχουν μια ποιοτική προσέγγιση για την απόκτηση πλήρους κατανόησης ενός ζητήματος, λαμβάνοντας δεδομένα από μια ειδικά επιλεγμένη ομάδα ατόμων και όχι από ένα στατιστικά αντιπροσωπευτικό δείγμα.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021