Ο Επιμερισμός (Disaggregation) αναφέρεται στην ανάλυση των παρατηρήσεων, συνήθως εντός ενός κοινού κλάδου μιας ιεραρχίας, σε ένα πιο λεπτομερές πλαίσιο από το οποίο λαμβάνονται πιο αναλυτικές παρατηρήσεις.

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021