Ψηφιακή διακυβέρνηση (Digital Government) είναι η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, ως αναπόσπαστο μέρος των σχετικών με τον εκσυγχρονισμό στρατηγικών εκ μέρους των κυβερνήσεων, χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Βασίζεται σε ένα ψηφιακό οικοσύστημα το οποίο αποτελείται από κυβερνητικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, ενώσεις πολιτών και άτομα που υποστηρίζουν την παραγωγή και την πρόσβαση σε δεδομένα, υπηρεσίες και περιεχόμενο μέσω αλληλεπιδράσεων με την κυβέρνηση.