Για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α), οι Δαπάνες μίας μόναδας για έρευνα και ανάπτυξη μπορούν να μετρηθούν με τρεις συμπληρωματικούς τρόπους:

  • εσωτερικές δαπάνες,
  • εξωτερικές δαπάνες,
  • πηγές χρηματοδότησης

Το βασικό μέτρο των δαπανών για Ε&Α είναι οι εσωτερικές δαπάνες.

Πηγή

Science and technology glossary, European Commission, Eurostat
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), "Frascati Manual 2002: The measurement of scientific and technological activities - Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development", OECD, Paris, 2002