Είναι η γη που αποκτήθηκε για να χρησιμοποιηθεί, πλήρως ή μερικώς, σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) (π.χ. πεδία δοκιμών, χώροι για εργαστήρια και πιλοτικές εγκαταστάσεις) και τα κτίρια που κατασκευάστηκαν, αγοράσθηκαν ή υπέστησαν μείζονες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή επισκευές για τον ίδιο σκοπό. Εφόσον τα κτίρια είναι παραχθέν περιουσιακό στοιχείο και η γη μη-παραχθέν περιουσιακό στοιχείο στους Εθνικούς Λογαριασμούς, οι δαπάνες Ε&Α για γη και κτίρια πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά.

Σύμφωνα με τις καθιερωμένες οδηγίες για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων Ε&Α:

  • ως κόστος σε γη και κτίρια δηλώνεται το συνολικό κόστος αγοράς το έτος που πραγματοποιήθηκε η αγορά και όχι το κόστος απόσβεσης,
  • στις περιπτώσεις που τα κτίρια ή η γη χρησιμοποιούνται και για άλλες δραστηριότητες, τότε πρέπει να περιληφθεί μόνο το μέρος του κόστους που αναλογεί σε δραστηριότητες Ε&Α.
Πηγή

Science and technology glossary, European Commission, Eurostat

Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development - (Publication, OECD, Paris, 2015)