Μέσω της Εμπιστευτικότητας (Confidentiality) διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες διατηρούνται μυστικές στο μέτρο του δυνατού.

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021