Ο Οργανισμός της Κοινωνίας των Πολιτών (Civil Society Organization - CSO) συμπεριλαμβάνει όλους τους μη εμπορεύσιμους και μη κρατικούς οργανισμούς, εκτός της οικογένειας, όπου οι άνθρωποι οργανώνονται με σκοπό την επιδίωξη κοινών συμφερόντων στο δημόσιο τομέα. Γενικά, οι Οργανισμοί της Κοινωνίας των Πολιτών έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά: είναι οργανωμένοι (δηλαδή διαθέτουν θεσμική δομή), διαχωρίζονται από την κυβέρνηση, είναι μη κερδοσκοπικοί, αυτοδιοικούνται και είναι εθελοντικοί, τουλάχιστον εν μέρει (δηλαδή περιλαμβάνουν κάποιο ουσιαστικό βαθμό εθελοντικής συμμετοχής, είτε στην πραγματική διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους είτε στη διαχείριση των υποθέσεών τους). Ο όρος περιλαμβάνει επιχειρηματικές ενώσεις, συνδικάτα, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ομάδες καταναλωτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), ιδρύματα και άλλες ομάδες. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, οι νομοθέτες, οι άνθρωποι του πνεύματος, οι ακαδημαϊκοί και τα μέσα ενημέρωσης δεν ανήκουν στους Οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government (Glossary), 2020