Η Κοινωνία των πολιτών (Civil society) αναφέρεται σε όλες τις μορφές κοινωνικής δράσης που πραγματοποιούνται από άτομα ή ομάδες που ούτε συνδέονται ούτε διαχειρίζονται από το κράτος.

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021