Οι Επιχειρήσεις (Businesses) είναι οργανισμοί που ασχολούνται με εμπορικές, βιομηχανικές ή άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Αυτές περιλαμβάνουν μεγάλες εταιρείες, επιχειρηματίες, νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Ο όρος δεν καλύπτει βιομηχανικές ή επιχειρηματικές ενώσεις.

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021