Σύμφωνα με την αναθεωρημένη κατηγοριοποίηση των πεδίων επιστήμης και τεχνολογίας στο εγχειρίδιο Frascati (revised Field of Science and Technology Classicfication in the Frsacati Manual, 2006) το πεδίο Γεωργικές Επιστήμες, αφορά τις επιστημονικές περιοχές:

  • Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
  • Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής
  • Κτηνιατρική
  • Γεωργική Βιοτεχνολογία
  • Άλλες Γεωργικές Επιστήμες