Η Ονοματολογία για την Ανάλυση και τη Σύγκριση των Προϋπολογισμών και των Επιστημονικών Προγραμμάτων – (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets – NABS) περιλαμβάνει 14 τομείς και έχει υιοθετηθεί από την Eurostat και τον ΟΟΣΑ για την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και  Ανάπτυξης ανάλογα με τον κοινωνικοοικονομικό στόχο που εξυπηρετούν. Σύμφωνα με την ονοματολογία NABS o τομέας της Γεωργίας περιλαμβάνει δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:

 • Την προώθηση της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και της παραγωγής τροφίμων.
 • Τα χημικά λιπάσματα, τα βιοκτόνα, το βιολογικό έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών και την εκμηχάνιση της γεωργίας.
 • Τις επιπτώσεις των γεωργικών δασοκομικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον.
 • Το πεδίο της ανάπτυξης της παραγωγικότητας και της τεχνολογίας τροφίμων.

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει επίσης τις δαστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:

 • Τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία.
 • Την επιστήμη της εκτροφής ζώων και τη γαλακτοκομική επιστήμη.
 • Την κτηνιατρική και άλλες γεωργικές επιστήμες.

ΔΕΝ περιλαμβάνονται στον τομέα αυτό δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:

 • Τη μείωση της ρύπανσης (περιλαμβάνονται στον τομέα του περιβάλλοντος).
 • Την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, την κατασκευή και το σχεδιασμό κτιρίων, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων ανάπαυσης και αναψυχής της υπαίθρου και της γεωργικής ύδρευσης (περιλαμβάνονται στον τομέα των υποδομών μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και άλλων).
 • Τα ενεργειακά μέτρα (περιλαμβάνονται στον τομέα της ενέργειας).
 • Τη βιομηχανία τροφίμων (περιλαμβάνονται στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής και τεχνολογίας).