Περίληψη:

Καθώς οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με απαιτήσεις οι οποίες ολοένα και αλλάζουν με ραγδαίο ρυθμό, είναι απαραίτητο να διαθέτουν αντίστοιχα ένα πιο διευρυμένο και εξειδικευμένο σύνολο ψηφιακών ικανοτήτων από ό,τι στο παρελθόν. Ειδικότερα, η παρουσία των ψηφιακών τεχνολογιών σχεδόν σε όλες τις πτυχές της ζωής μας και το καθήκον για υποστήριξη των εκπαιδευομένων ώστε να γίνουν ψηφιακά ικανοί, απαιτούν από τους
εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις δικές τους ψηφιακές ικανότητες.

Σε διεθνές και εθνικό επίπεδο ένας αριθμός θεωρητικών πλαισίων αναφοράς, εργαλείων αυτοαξιολόγησης και προγραμμάτων κατάρτισης έχουν αναπτυχθεί σε μια προσπάθεια να περιγράψουν τις πτυχές της ψηφιακής ικανότητας για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και να τους βοηθήσουν να αξιολογήσουν την ικανότητά τους, να εντοπίσουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και να τους προσφέρουν στοχευμένη κατάρτιση. Με βάση την ανάλυση και τη σύγκριση όλων αυτών των προσπαθειών, η παρούσα έκθεση παρουσιάζει ένα κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών (DigCompEdu). Το DigCompEdu είναι ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη χάραξη πολιτικής, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να αξιοποιηθεί σε υφιστάμενα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά, εργαλεία και επιμορφωτικά προγράμματα. Επιπλέον, παρέχει μια κοινή γλώσσα και λογική που μπορούν να συμβάλουν στη συζήτηση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε διασυνοριακό επίπεδο.

Το Πλαίσιο DigCompEdu απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, από την προσχολική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της γενικής και επαγγελματικής κατάρτισης, της ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης. Στόχος του είναι να παρέχει ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς για τους φορείς ανάπτυξης μοντέλων ψηφιακών ικανοτήτων, δηλαδή τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές κυβερνήσεις, τις αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές υπηρεσίες, τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Αριθμός σελίδων: 105

ISBN:
978-9963-0-9222-2